Warunki gwarancjI

1. Firma PRO FUN Jaromir Jeziorowski z siedzibą przy ul. Encyklopedycznej 16/96, 01-990 Warszawa zwana w dalej Gwarantem udziela gwarancji na swoje produkty jako wolne od wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja jest udzielana pierwotnemu nabywcy produktu zwanego dalej Kupującym i nie podlega przeniesieniu na innego użytkownika.

2. Warunkiem ważności gwarancji jest prawidłowy montaż kół, użytkowanie z kompatybilnymi komponentami i zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Oceny wad oraz charakteru postępowania reklamacyjnego dokonuje przedstawiciel firmy PRO FUN lub wskazany serwis specjalizujący się profesjonalnym montażem kół rowerowych. Nabywca powinien powiadomić o zauważonej wadzie w możliwie krótkim terminie, jednak użytkowanie kół po jej odkryciu jest równoznaczne z utratą gwarancji.

4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest dostarczenie przez Nabywcę za pomocą przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny Gwaranta (PRO FUN Jaromir Jeziorowski, ul. Encyklopedyczna 16/96, 01-990 Warszawa lub inny wskazany przez Gwaranta adres profesjonalnego serwisu rowerowego) reklamowanych kół wraz z pismem reklamacyjnym.  Koszty transportu kół do Gwaranta pokrywa Kupujący.

5. Gwarant  zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia kół z usuniętą wadą na swój koszt.

6. W piśmie reklamacyjnym lub korespondencji elektronicznej Nabywca zobowiązany jest do podania swoich danych, daty zakupu kół, szczegółowego opisu wady i daty jej zauważenia.

7. Gwarancja wygasa w przypadku:

– dokonywania przez Nabywcę wszelkich napraw lub modyfikacji związanych ze zmianą naprężenia szprych
– użytkowania kół w niewłaściwych warunkach
– zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej
– uszkodzenia kół w wyniku wypadku
– zniszczenia lub zagubienia dowodu zakupu

8. Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzenia powierzchni hamującej wskutek wytworzenia się nadmiernej ilości ciepła lub używania klocków hamulcowych innych niż załączone w komplecie z kołami bądź  alternatywnie SwissStop Black Prince.
– mechanicznych uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia kół w transporcie
– wad powstałych w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania lub niedbałości Nabywcy
– naturalnego zużycie produktu: zużycie powierzchni hamujących, zużycie łożysk, bębenka ycz też mechanizmu zapadkowego

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.